Groepen

Spring! Pippeloentje – juf Monique en juf Anne Martine

Groep 0/1                 – juf Claudia en juf Mirian
Groep 2                    – juf Hielie en juf Erni
Groep 3/4                 – juf Marlies en juf Natasja en juf Iris (Lio-er)
Groep 5                    – juf  Renate en juf Monique
Groep 6/7                 – meneer Sander
Groep 8                    – meneer Paul