Positive Behavior Support op de Europaschool!
Goed gedrag kun je leren! “Positieve actie leidt tot positief gedrag”

Wat is PBS?

PBS helpt om een veilige leeromgeving te creëren, waarin sprake is van een goede basisondersteuning voor alle leerlingen.Vanuit gedeelde waarden (veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect) is het oorspronkelijke gedrag van leerlingen in de gezamenlijke ruimtes van de school in kaart gebracht.

Waarom PBS?
Onderzoek toont aan dat PBS een bewezen positief effect heeft op het schoolklimaat:

 • Er zijn minder gedragsincidenten
 • Er is meer rust op school
 • De effectieve lestijd neemt toe, waardoor leerprestaties verbeteren
 • Leerkrachten ervaren meer plezier in hun werk.

Hoe?

Op de Europaschool is een PBS-team samengesteld. Dit team verzamelt, nadat de invoering van het traject is afgerond, systematisch gegevens en biedt een basis om het proces aan te sturen, te monitoren en te evalueren. Het gedrag wordt in kaart gebracht. Op basis van eerder verzamelde gegevens zijn met het hele schoolteam concrete en eenduidige gedragsverwachtingen opgesteld. Het schoolteam wordt getraind om deze actief aan leerlingen over te brengen en gewenst gedrag positief te bekrachtigen. Ouders doen met ons mee! Onze PBS informatieavond voor ouders is op 10 mei 2016.

Vijf belangrijke kenmerken van PBS

 1. Schoolbrede aanpak: sociale vaardigheden en sociaal gedrag aanleren vanuit schoolbreed gedragen waarden. Vanuit deze waarden worden concrete gedragsverwachtingen opgesteld die onder meer in lessen worden aangeleerd. Verder leren de leerlingen onze waarden: veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en respect in alle mogelijke situaties toe te passen zoals tijdens de groepslessen, in pauzes, bij de overblijf , uitstapjes, feestelijke activiteiten en schoolreizen.
 2. Preventie: door op een positieve wijze gedrag aan te leren, voorkom je in veel gevallen probleemgedrag.
 3. Positieve bekrachtiging: door te benoemen én ook te bekrachtigen wat er goed gaat, werkt onze school preventief aan het creëren van een positief klimaat. Een positief en warm schoolklimaat, een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving en goed klassenmanagement zijn belangrijke elementen in het PBS-model.
 4. Datagestuurd: op basis van data uit metingen bepaalt onze school de benodigde interventies. Het resultaat van het aangeleerde gedrag wordt nadien ook gemeten.
 5. Samenwerken met ouders en externe partners: zowel ouders als PBS coach denken met ons mee over hoe we het klimaat op school positief kunnen beïnvloeden.

  Matrix Europaschool

   

  Visualisaties in school

  In alle ruimtes hangen de gedragsverwachtingen  van de matrix zichtbaar voor iedereen.

   

Onze visie

Wij willen kinderen helpen in hun ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief en motorisch gebied waarbij overleg en samenwerking met de ouders onmisbaar is.
We willen dat onze kinderen zich veilig voelen op school en ze helpen zelfvertrouwen op te bouwen. Ze enthousiasmeren en stimuleren om het voor hen maximale te bereiken. We vinden het belangrijk dat ieder zichzelf kan zijn en dat ieder kind met plezier naar school gaat.
Dit in een sfeer van wederzijds respect.
Een schone, ordelijke, uitdagende, veilige en sfeervolle leer – en leefomgeving is hierbij van groot belang.

Relatie, autonomie, competentie:

Het kind is een sociaal wezen en heeft behoefte aan een veilige omgeving waar het een relatie aan kan gaan met anderen.
Het kind is ook een individu, dat met anderen, maar ook zelfstandig en autonoom wil en kan werken.
Het kind is in staat tot verantwoordelijkheid passend bij zijn ontwikkeling en is daarop aanspreekbaar. We gaan voor het maximale in ieder kind en stimuleren talenten.

Het kind is een uniek persoon met een eigen karakter. Door een veilige relatie kan de eigenheid en persoonlijkheid ontwikkeld worden. Daarmee dragen we bij aan kinderen die zich competent voelen.Bovenstaande kenmerken zijn bepalend voor de opvoeding  en onlosmakelijk verbonden met ons onderwijs. Bij ons pedagogisch handelen in school houden we daar rekening mee.
Wij vinden het belangrijk dat we aandacht besteden aan de levensbe­schouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de beteke­nis van de verscheidenheid van die waarden. Dit draagt bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen.Daarmee wordt Openbaar Onderwijs werkelijk een ontmoetingsplaats.

Het schoolklimaat ondersteunt onze doelen die we met kinderen willen behalen. We spreken positieve verwachtingen uit. We geloven in een positief leerklimaat, waarin warmte, respect en plezier belangrijk zijn.
Een goede leerkracht-leerling relatie levert een belangrijke bijdrage aan het werkplezier en welbevinden van zowel leerling als leerkracht. Wat ons betreft is dit een cruciale voorwaarde voor kinderen om tot leren te komen.
Het lesgeven is de kern van ons werk. Daarin laten wij ons persoonlijk meesterschap zien.
Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich erkend voelt. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Als we werkelijk handelingsgericht werken, betekent dit ook opbrengstgericht werken.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs;
 • onderwijs op maat geven: differentiëren;
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend);
 • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen;
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken;
 • samen met de kinderen evalueren (product- en procesgericht).