Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Europaschool is er zowel voor de ouders als voor de leerkrachten. In de MR van de Europaschool zitten 3 ouders en 3 leerkrachten.
De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar en nodigt bij die vergaderingen altijd de directie uit, om samen diverse onderwerpen te bespreken.  De MR heeft wettelijke bevoegdheden en wordt door het schoolbestuur gevraagd om in te stemmen met en/of te adviseren over de te nemen besluiten. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de MR kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De MR is een afspiegeling van de ouders en personeelsleden van de school.   De MR mag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Voorbeelden zijn het zorgplan, tussenschoolse opvang, het formatieplan, de begroting en het jaarverslag van de school. Daarnaast worden onderwerpen besproken die meer een ad hoc karakter hebben.
De MR is géén klachtencommissie en is er ook niet om individuele belangen te behartigen. Voor klachten of vragen over het onderwijs of de gang van zaken op school is het altijd verstandig om eerst bij de leerkracht en zo nodig bij de directie aan te kloppen. Twijfelt u of een onderwerp of vraag bij de MR thuishoort? Vragen mag altijd! De MR bestaat uit 2 geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders van de school. De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het leerkrachtenteam van de school.
In de MR zitten op dit moment namens de ouders: Bart de Lange (voorzitter), Kay Maduro, Ruben Mars. Namens de leerkrachten: Natasja Smidt, Claudia Nijhuis en Susanne Japin.

 

De MR kan een vertegenwoordiging afvaardigen naar de GMR (1 ouder en 1 teamlid). Dit is een overkoepelende raad binnen de Stichting Primato. Bevoegdheden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden zijn deels overgedragen aan de GMR. Hierbij valt te denken aan het vaststellen van de begroting en de organisatie van de buitenschoolse opvang. Informatie en vragen? Neemt u dan contact op met een van ons. U kunt de MR ook een e-mail sturen via s.japin@primatohengelo.nl Ingekomen mail of post, wordt op de eerstvolgende MR vergadering behandeld.