Wat doet een vertrouwenspersoon binnen de school?

Een leerling of een ouder kan een probleem hebben met een situatie die de school betreft of ergens een klacht over hebben. In eerste instantie zal dat besproken worden met de groepsleerkracht of directeur. Maar sommige klachten of problemen liggen heel gevoelig, bv. over pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie enz. Voor een leerling of ouder is het moeilijk om daarover te praten, dat kan ook zo zijn voor een groepsleerkracht en/of voor de directeur. Het is van belang dat er iemand is die weet hoe je met zulke gevoelige zaken omgaat. Elke school moet daarom één of meerdere vertrouwenspersonen hebben.

Voor de Europaschool zijn Monique Willems en Susanne Japin de contact/vertrouwenspersonen.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon integriteit vervult een aantal functies.

Informeren: de vertrouwenspersoon integriteit informeert de organisatie over zijn rol en taken en hoe hij te werk gaat.
Luisteren: de  vertrouwenspersoon is aanspreekpunt en draagt zorg voor de eerste opvang van kinderen, ouders of collega`s die vragen hebben of een probleem op integriteitgebied.
Adviseren: de  vertrouwenspersoon adviseert anderen over ethische- of integriteitkwesties. Het gaat dan vooral om praktische tips of een luisterend oor alsmede over de uitleg van de wet- en regelgeving en een eventuele gedragscode op dit gebied aan de ouders. Gaat het over mogelijke aantastingen door anderen dan adviseert de vertrouwenspersoon over de mogelijkheden waarop de informatie aan de directie/het bevoegd gezag kan worden gemeld.
Begeleiden: de vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt de melder bij het aankaarten van vermoedens van niet-integer handelen bij de directie/het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon bespreekt het probleem, biedt een luisterend oor en brengt advies uit.
Registreren en rapporteren: alle vragen en meldingen die bij vertrouwenspersonen binnen komen worden op een uniforme wijze geregistreerd.
Monitoren en nazorg verlenen: de vertrouwenspersoon verleent nazorg aan de melder. De vertrouwenspersoon signaleert of de melder naar aanleiding van de melding nadelige gevolgen ondervindt voor zijn functioneren. Tevens houdt de vertrouwenspersoon in de gaten in hoeverre de betrokken melder tevreden is met de afwikkeling van de aangekaarte problematiek, zowel door de vertrouwenspersoon zelf als eventueel door anderen in de organisatie. Daar hoort ook bij dat de vertrouwenspersoon de melder op de hoogte houdt van de voortgang en eventueel de afhandeling.

Preventie: als de vertrouwenspersoon veel vragen krijgt over bepaalde integriteitkwesties, of als naar aanleiding van een melding blijkt dat zich inderdaad een integriteitschending heeft voorgedaan, dan moet van deze informatie organisatiebreed geleerd kunnen worden en moet het (integriteits)beleid daarop aangepast worden.

Voor meer info kunt u deze website bezoeken:

http://www.ppsi.nl/functie-en-taken